De algemene voorwaarden van fit20

Privacy & Intakeformulier

 • Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt aan uw fit20 studio ten behoeve van uw training en begeleiding worden door de fit20 trainer met respect behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
 • Gedurende de kennismakingstraining en t.b.v. uw aanmelding vragen wij u een Intakeformulier in te vullen. Met behulp van deze gegevens krijgen wij inzicht in uw gezondheid, uw conditie en het doel van uw fit20 training. Op deze wijze kunnen wij u beter begeleiden en de kans op blessures verminderen.
 • U geeft voorafgaand aan iedere training alle omstandigheden van uw gezondheid of conditie door aan uw fit20 trainer, die nodig zijn om een effectieve en verantwoorde training te kunnen geven. Deze gegevens zullen worden vastgelegd.
 • Tijdens uw training worden er training-gegevens vastgelegd, zoals uw prestaties en resultaten.
 • In de Lidmaatschapsovereenkomst geeft u uitdrukkelijk toestemming dat bovengenoemde gegevens worden vastgelegd.
 • De privacy statement van fit20 vindt u op: https://fit20.nl/nl/privacy-policy/

Betaling contributie

 • De contributie van het lidmaatschap wordt door middel van de doorlopende machtiging SEPA (incasso) geïnd. Daartoe wordt een afzonderlijk machtigingsformulier ingevuld, gelijktijdig met het invullen van de lidmaatschapsovereenkomst. De eerste keer wordt het pro-rato bedrag tot aan het einde van de maand samen met het startgeld geïncasseerd. Vervolgens wordt de contributie aan het begin van iedere maand geïncasseerd. De betaling blijkt uit de omschrijving van de doorlopende machtiging SEPA op het dagafschrift van de klant. Er wordt geen afzonderlijk betalingsoverzicht verstrekt.
 • Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig startgeld geïnd ten behoeve van het implementeren van uw gegevens in de administratie en de trainers Applicatie.
 • Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt een Beëindigingsformulier ondertekend waarbij de optie bestaat om uw gegevens te vernietigen of 3 jaar te bewaren. In het laatste geval zal er, als u gedurende deze termijn weer lid wordt, geen startgeld worden berekend door de fit20 studio.

Factuur bedrijvenprogramma

 • Bij het bedrijvenprogramma ontvangt het bedrijf maandelijks een factuur per e-mail. Het bedrag wordt door middel van de doorlopende machtiging SEPA geïnd. De eerste keer wordt het lopende bedrag tot aan het einde van de maand samen met het startgeld gefactureerd. Vervolgens wordt er aan het begin van iedere maand gefactureerd.

Terugboeking doorlopende machtiging SEPA

 • Bij een (onterechte) terugboeking van de doorlopende machtiging SEPA door de klant (of door de bank van de klant), ontvangt de klant per ommegaande een factuur als betalingsherinnering met het verzoek om de factuur te voldoen onder vermelding van het debiteurnummer en het factuurnummer. Hierbij kunnen € 10,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, zoals in een verzonden herinnering vermeld, ontvangt het lid een sommatiebrief, inhoudende dat binnen veertien dagen na ontvangst van de sommatiebrief alsnog wordt betaald, bij gebreke waarvan de vordering uit handen wordt gegeven aan een incassobureau, waarbij aanspraak wordt gemaakt op de wettelijke (handels-)rente, de gebruikelijke buitengerechtelijke kosten en in geval van een procedure eveneens de nakosten en de proceskosten.
 • De fit20-studio heeft bij wanbetaling zoals hiervoor omschreven, het recht haar dienstverlening op te schorten en het lid de toegang tot de studio te ontzeggen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Voor ontbinding is geen afzonderlijke ingebrekestelling vereist, gezien het bepaalde in artikel 6:83 BW onder a. De betalingsdatum is op te vatten als fatale termijn. Daarnaast worden alle toekomstige financiële verplichtingen direct opeisbaar.

Bij het aangaan van het lidmaatschap worden de algemene voorwaarden overhandigd.